Brief Answers To BIG Questions In Debt Recovery Malaysia

Malay Articles

English Version

中文版

Brief Answers to the BIG Questions in Debt Recovery Malaysia

Jawapan Ringkas untuk Soalan BESAR dalam Pemulihan Hutang Malaysia

Does the Legal Process Start with a Letter of Demand

Adakah Proses Undang-undang Bermula dengan Surat Tuntutan

Yes. Usually.

Ya. Selalunya.

Fundamental Question: if I sue someone will I be guaranteed a payment?

Soalan Asas: jika saya mendakwa seseorang, adakah saya dijamin pembayarannya?

Before a credit is extended, a creditor must conduct due diligence on their debtors and come to a conclusion whether, when push comes to shove (at the end of the day) can the debtors pay  the debts?

Sebelum kredit dilanjutkan, pemiutang mesti melakukan usaha wajar (due diligence) terhadap penghutang mereka dan sampai pada kesimpulan sama ada, apabila keadaan menjadi paling teruk (semua telah diambil kira) adakah penghutang dapat membayar hutang?

What a lawyer cannot do, is to guarantee a recovery.

Apa yang tidak dapat dilakukan oleh seorang peguam, adalah untuk menjamin pemulihan hutang.

Writ of Summons vs Companies winding up Petition

Writ Saman vs Petisyen Penggulungan Syarikat

All debs recovery process in Malaysia   may start with a letter of demand followed by a  Writ of Summons to recover a debt against an individual or a company.

Semua proses pemulihan hutang di Malaysia boleh dimulakan dengan surat tuntutan diikuti dengan Writ Saman untuk memulihkan hutang terhadap seorang individu atau sebuah syarikat.

On Writ of Summons click here.

Untuk Writ Saman klik di sini.

The quickest way to obtain a judgment is via the summary judgment process.

Cara terpantas untuk mendapatkan penghakiman adalah melalui proses penghakiman terus.

On Summary Judgment click here.

Untuk Penghakiman Terus klik di sini.

At the end of a  Writ of Summons process, the court may grant a judgment.

Pada akhir proses suatu Writ Saman, pihak mahkamah boleh memberikan penghakiman.

You may execute a judgment by way of a bankruptcy petition, a Writ of Seizure and Sale, a judgment debtor’s summons, a garnishee proceedings or a companies winding up petition.

Anda boleh melaksanakan penghakiman melalui suatu petisyen kebankrapan, suatu Writ Penyitaan dan Penjualan, suatu saman penghutang penghakiman, suatu prosiding orang digarnis atau petisyen penggulungan syarikat.

On a writ of seizure and sale click here.

Untuk suatu writ penyitaan dan penjualan, klik di sini.

Alternatively you may commence a companies winding up petition against a company  in malaysia without first obtaining a court judgment.

Sebagai alternatif, anda boleh memulakan suatu petisyen penggulungan syarikat terhadap sebuah syarikat di malaysia tanpa terlebih dahulu mendapatkan satu  penghakiman mahkamah.

On Whether a Judgment is Required before the filing of a Winding Up Petition click here.

Mengenai Sama ada suatu Penghakiman Diperlukan sebelum pemfailan Petisyen Penggulungan klik di sini.

Companies winding up Handbook Malaysia

Buku Panduan Penggulungan Syarikat Malaysia

There is a Handbook written on the companies winding up procedures in Malaysia.   Edited by Alex Chang

Terdapat Buku Panduan yang ditulis mengenai prosedur penggulungan syarikat di Malaysia. Edit oleh Alex Chang

See the foreword by Dato Gopal Sri Ram a former Federal Court judge. 

Lihat kata pengantar oleh Dato Gopal Sri Ram bekas hakim Mahkamah Persekutuan.

See also the foreword by Datuk Wira Low Hop Bing   a former  judge of the  Court of Appeal. 

Lihat juga kata pengantar oleh Datuk Wira Low Hop Bing bekas hakim Mahkamah Rayuan.

Can I get interest  on a judgment sum?

Bolehkah saya dapatkan faedah dari jumlah penghakiman?

Yes all judgments come with a 5% per annum interest from the date of judgment, some judges, if the circumstances is right,  may grant interest at an agreed rate from the due dates.

Ya, semua penghakiman datang dengan faedah 5% setahun dari tarikh penghakiman, sebilangan hakim, jika keadaannya membenarkan, akan  memberikan faedah pada kadar yang dipersetujui dari tarikh akhir bayaran.

What can I get if a settlement is negotiated?

Apa yang dapat saya perolehi jika penyelesaian dirundingkan?

In any negotiations, the final settlement sums will be dependant on the skills of the negotiators and the strength of the case. 

Dalam sebarang rundingan, jumlah penyelesaian muktamad akan bergantung pada kemahiran perunding dan kekuatan kes tersebut.

The least desirable is a settlement after a “hair cut” (a discount from the debt owed);

Yang paling tidak diingini adalah penyelesaian selepas “potongan rambut” (potongan dari hutang yang terhutang);

The desirable settlement is one with a full settlement;

Penyelesaian yang diinginkan adalah penyelesaian dengan penyelesaian penuh;

The most desirable settlement is one with a full settlement plus interest and legal fees. 

Penyelesaian yang paling diinginkan adalah penyelesaian dengan penyelesaian penuh ditambah faedah dan yuran guaman.

Once A Court Made an Award Will It Be the End

Selepas Mahkamah Membuat suatu  Keputusan (Award) Adakah Itu Pengakhiran

No there are two levels of appeal.   From the High Court to the Court of Appeal and then to the Federal Court.

Tidak ia terdapat dua tahap rayuan. Dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan dan kemudian ke Mahkamah Persekutuan.

A High Court gave an award against our client to pay RM74 Million (USD18.5 Million), we set aside that award, the claimant appealed to the Court of Appeal and then to the Federal Court failed to reverse our setting aside.  At the end our client did not have to pay.

Mahkamah Tinggi membuat keputusan (award) terhadap pelanggan kami untuk membayar RM74 Juta (USD18.5 Juta), kami mengenepikan keputusan (award) tersebut, penuntut merayu ke Mahkamah Rayuan dan kemudian ke Mahkamah Persekutuan tetap gagal membalikkan pengenepian kami. Pada akhirnya pelanggan kami tidak perlu membayar.

Enforcement of Judgment

Penguatkuasaan Penghakiman

You may enforce a Judgment by way of a Writ of Seizure and Sale. Please click here for more information.

Anda boleh melaksanakan Penghakiman melalui suatu Writ Penyitaan dan Penjualan. Sila klik di sini untuk maklumat lebih lanjut.

You may enforce a Judgment by way of filing a Company Winding Up Petition. Please click here for more information.

Anda boleh melaksanakan Penghakiman dengan memfailkan Petisyen Penggulungan Syarikat. Sila klik di sini untuk maklumat lebih lanjut.

You may enforce a Judgment by way of filing a Bankruptcy application.

Anda boleh melaksanakan Penghakiman dengan memfailkan suatu permohonan Kebankrapan.

REVIEWS OF OUR CLIENTS

ULASAN PELANGGAN KAMI

Applying our experience, energy and expertise to every project we accept, the members of our firm are dedicated to your success.

Menerapkan pengalaman, tenaga dan kepakaran kami untuk setiap projek yang kami terima, anggota firma kami adalah berdedikasi kepada kejayaan anda.

Share this page: