Apakah yang Berlaku selepas Penggulungan Wajib?

After Companies Winding Up
After Companies Winding Up

Apakah yang Berlaku selepas Penggulungan Wajib?

What happens after compulsory winding‑up?        

 

Pembahagian Aset

Daripada aset milik syarikat yang mengalami penggulungan (melalui penggulungan wajib) ia boleh dibahagikan kepada pemiutang tidak bercagar, oleh itu pelikuidasi akan:

 

From the assets of the wound up company (through a compulsory winding up) available to be distributed the unsecured creditors, the liquidator will:

 

 

– memastikan bahawa semua Cukai Wilayah, jumlah hutang kepada EPF dan SOCSO adalah dibayar, selepas Perintah Penggulungan Syarikat.

-ensure that all the Federal Taxes, amounts owing to EPF and SOCSO are paid, after the Companies Winding Up Order.

 

– memastikan bahawa semua kontrak syarikat (termasuklah kontrak pekerja) adalah lengkap, dipindahkan atau melainkan ditamatkan, selepas Perintah Penggulungan Syarikat.

-ensure that all company contracts (including employee contracts) are completed, transferred or  otherwise brought to an end, after the Companies Winding Up Order;

 

– meneruskan perniagaan dengan pandangan bahawa perniagaan syarikat akan dihentikan, tidak mengambil kira Perintah Penggulungan Syarikat.

-carry on the business with a view of eventually ceasing the company’s business, not withstanding the Companies Winding Up Order;

 

– menyelesaikan mana-mana pertikaian undang-undang, peliduikasi mungkin perlu mengambil nasihat undang-undang untuk melakukan perkara tersebut, selepas Perintah Penggulungan Syarikat.

-settle any legal disputes, the liquidator may have to take legal advice to do that, after the Companies Winding Up Order;

 

– menjual mana-mana aset melalui Tender Awam, Lelongan Awam, atau Perjanjian Peribadi;

-sell any assets by Public Tender, Public Auction or Private Treaty;

 

– mengumpulkan wang yang dihutang kepada syarikat, pelikuidasi mungkin perlu mengambil tindakan undang-undang untuk itu; dan

-collect monies owed to the company, the liquidator may have to take legal actions to do that; and

 

– mengagihkan mana-mana dana kepada pemiutang (yang dipanggil dividen) dan memulangkan modal saham kepada pemegang saham (mana-mana lebihan selepas pembayaran kesemua hutang dan modal saham boleh dibahagikan kepada ahli-ahli, iaitu pemegang saham).

-distribute any funds to creditors (which is called a dividend) and returning share capital to the shareholders (any surplus after repayment of all debts and share capital can be distributed to members, that is, shareholders).

 

-sama ada pemiutang akan menerima tuntutan secara penuh akan bergantung kepada nilai aset yang direalisasikan oleh pelikuidasi.

  -whether the creditors will receive their claims in full will depend on the value of the assets realised by the liquidator.

 

Pembahagian akan dilakukan dengan cara “Pari passu”.

The distribution will be on the basis of “Pari passu”.

 

Definisi Pari Passu

Pari passu, definisi ringkas: semua orang menerima peratus yang sama.

Pari passu, a short definition: everyone receiving the same percentage.

 

Pari passu adalah frasa Latin yang bermaksud “pada kedudukan yang sama”. Dalam konteks Penggulungan Syarikat, bagi pemiutang dalam kelas yang sama, setiap pemiutang akan menerima peratus yang sama bagi hutang mereka. Sebagai contoh, jika terdapat 10% pembahagian, pemiutang yang dihutang RM2 juta akan mendapat RM200,000 sebagai dividen, pemiutang yang dihutang RM4 juta akan mendapat RM400,000 sebagai dividen;

 

Pari passu is a Latin phrase that literally means “on equal footing”.   In the Companies Winding Up sense, for the same class of creditors, each creditor will get the same percentage of their debts.   For example if there is a 10% distribution, the creditor that is owed RM2 million will get RM200,000 as dividend; the creditor  that is owed RM4 million will get RM400,000 as dividend;

 

Pembubaran

Dissolution

Selepas pembahagian telah diselesaikan, pelikuidasi atau Penerima Rasmi, juga dikenali sebagai Ketua Pengarah Insolvensi, digunakan untuk mengeluarkan syarikat daripada pendaftaran di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan seterusnya dibubarkan, bermaksud syarikat itu tidak lagi wujud.

 

After the distribution is completed the Liquidator or the  Official Receiver, now known as the Director General of Insolvency  applies to have the company removed from the register at Companies Commission of Malaysia and dissolved, which means the company ceases to exist.

 

“The Malay Version is a translation to the best efforts and if there is a conflict between the translation and the English version, please refer to the English version.”

“Versi Bahasa Melayu ini adalah penterjemahan berpandukan usaha-usaha kami yang terbaik dan seandainya terdapat konflik di antara terjemahan dan versi Bahasa Inggeris, sila rujuk kepada versi Bahasa Inggeris.”

 

 

Translation by Khairunnisa

Amended by : Yugi, Alicia, Jessie

 

 

WhatsApp