Alex Chang Companies Winding-Up Handbook

Penggulungan Tanpa Petisyen Penghakiman Malaysia

Malay Articles

Penggulungan Tanpa Petisyen Penghakiman Malaysia

Alex Chang Companies Widing Up Handbook
Companies Widing Up Handbook
Winding Up Without a Judgment Petition Malaysia

 

Perlukah saya mendapatkan penghakiman SEBELUM memfailkan petisyen penggulungan terhadap penghutang saya?
Must I obtain a Judgment BEFORE filing a winding-up petition against my debtors?

 

Buku Panduan Penggulungan Syarikat Alex Chang
Ini adalah antara soalan yang sering ditanya. Jawapan ringkas adalah tidak perlu. Seksyen 218 Akta Syarikat 1965 dan Seksyen 466 dan 467 Akta Syarikat 2016 tidak memperuntukkan bahawa satu penghakiman mesti diperolehi sebelum memfailkan Petisyen Penggulungan.
This is one of the most frequently asked questions.   A short answer is no.  The provision of section 218 of the Companies Act 1965 and the new sections 466 and 467 of the Companies Act 2016 did not provide that a judgment must be obtained prior to filing of a Winding Up Petition.

 

 

Namun begitu, terdapat banyak rakan sekerjaya kami yang akan menasihatkan anda sebagai perkara prudens untuk mendapatkan penghakiman di mahkamah sivil sebelum menyampaikan/memfailkan Petisyen Penggulungan.
There are however, many colleagues at law who will advise you as a matter of prudence to obtain a judgment in a civil court before presenting/ filing the Companies Winding Up Petition.

 

Hutang yang Dipertikaikan
Secara umumnya, jika tiada pertikaian bona fide (yang dipertikaikan atas alasan substantif), seorang pemiutang tidak perlu mendapatkan penghakiman di mahkamah sivil sebelum menyampaikan/memfailkan petisyen penggulungan syarikat.
Generally, if there are no bona fide disputes   (disputed on substantial grounds),  a creditor need not obtain a judgment in a civil court before presenting/ filing  a companies winding up petition.

 

Otoriti yang Dilaporkan
Ini adalah perkara yang dikendalikan oleh Encik Alex Chang kami dimana Petisyen Penggulungan telah disampaikan tanpa mendapatkan penghakiman terlebih dahulu:
These are matters handled by our Mr Alex Chang where a Companies Winding Up Petition was presented in the absence of a Judgment first had and obtained:

 

 

Campana Distributor Sdn Bhd v Amseal Engineering (M) Sdn Bhd [1998] 2 AMR 1330
Petro-Pipe Industries (M) Sdn Bhd v FW Industries Berhad [2006] 1 LNS 254
Vearrian Tanzania Ltd (Formerly known as Virian Tanzania Ltd) v CNLT (Far East) Berhad, the ground of judgment dated January 16, 2009
KTL Sdn Bhd v Azrahi Hotels Sdn Bhd [2003] 5 MLJ 503
PECD Construction Sdn Bhd v Freehold POint Sdn BHd [2008] 3 CLJ 215
NCK Wire Products Sdn Bhd v Konmark Corp Sdn Bhd [2001] 6 MLJ 57
CCM Chemicals Sdn Bhd v Urethane Technologies Sdn Bhd [2007] 3 MLJ 676
FW Industries Berhad v Suitech Sdn Bhd [2008] 3 CLJ 210
“The Malay Version is a translation to the best efforts and if there is a conflict between the translation and the English version, please refer to the English version.”
Versi Bahasa Melayu ini adalah usaha terbaik kami untuk menterjemah. Jika ada konflik di antara terjemahan Bahasa Melayu dengan versi Bahasa Inggeris, sila rujuk versi Bahasa Inggeris.
Translation by Khairunnisa
Amended by Celine, Yugi, Jessie
Share this page: